Podmínky nákupu v internetovém obchodě mamekone.cz

A. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mamekone.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím je:
KAMEŇÁK s.r.o.
Klemov 424, Doubravice nad Svitavou
IČO: 29204941, DIČ: CZ29204941
prodávající je plátce DPH
společnost Kameňák s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Brně, spisová značka: C 65569


Kupujícím je:
1. spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
2. podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu mamekone.cz jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
3.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží a platí do vyprodání zásob. Ceny za dopravu, případně další poplatky si kupující může ověřit níže - způsob dopravy.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu mamekone.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz ochrana osobních údajů).
7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

C. Zaslání zboží

Dodací lhůta a způsob dopravy:

1. Prodávající zajistí dopravu na kupujícím určenou adresu. Zvolený způsob dopravy, platby a výše objednávky určuje její cenu. Aktuální možnosti dopravy jsou dostupné níže.
2. Objednané zboží skladem je zpravidla expedováno do 1 pracovního dne od vytvoření objednávky kupujícím, respektive v co nejkratším možném termínu. Pokud objednané zboží není skladem je expedováno do 14 pracovních dnů od vytvoření objednávky kupujícím.
3. Doba doručení je závislá na kupujícím zvolené formě přepravy.

Možnosti platby za zboží: 

- dobírkou 
- bankovním převodem*

*(v případě že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena do 14  dní od data objednání zboží, dochází automaticky ke stornu objednávky)

Převzetí zboží:

1. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
2. Prodejní doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list.
3. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

D. Reklamace a záruka zboží

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.
2. Jako záruční list slouží prodejní doklad

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající, obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží zpět prodejci. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

F. Závěrečná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu mamekone.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
4.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (podnikatel), výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem nebo telefonicky. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

 

 

 

Copyright © 2011 Ranč Kameňák s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Internetový obchod mamekone.cz vytvořila společnost Český server.cz s.r.o. a Ondřej Vašíček.